⁉ پرسش بالینی: کدام دارو در درمان سندرم سوزش دهان ( BMS*):