⁉ آیا مصرف داروی اورسودئوکسی کولیک اسید UDCA))در بیماری کبدچرب غیرالکلی توصیه می شود؟