⁉ پرسش بالینی: آیا تجویز ویتامین E در بیماری کبد چرب غیر الکلی‌ موثر است و توصیه میشود؟