⁉ پرسش بالینی: آیا متفورمین و پیوگلیتازون در درمان کبدچرب غیرالکلی ( NAFLD ) موثر هستند و توصیه می شوند؟