⁉ پرسش بالینی: آیا مصرف اسیدهای چرب امگا-3 در بیماران با کبد چرب غیرالکلی توصیه میشود؟