✔️ درحال حاضر، هیچ دارویی مجوز و تاییدیه برای درمان یا پیشگیری از COVID-19 را دریافت نکرده است.

✔️ درحالیکه کارآزمایی چندین دارو درحال انجام است، درحال حاضر هیچ شواهدی از هیدروکسی کلروکین یا هر داروی دیگر در درمان یا پیشگیری از COVID-19 وجود ندارد.

✔️ استفاده نادرست و غلط از هیدروکسی کلروکین می تواند سبب بروز عوارض جانبی جدی و خطرناک، بیماری و حتی مرگ شود. سازمان جهانی بهداشت درحال هماهنگ سازی تلاش ها به منظور گسترش و ارزیابی داروها در درمان COVID-19 می باشد.

✅ World Health Organization (WHO) April 27, 2020.

دکتر مهدی شاهمیرانی